Hamn i solnedgång

Vaccinering

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Skillnad i offentlig och privat sektor

Svenska medborgare är, med stöd av 2 kap 6 § regeringsformen, skyddade mot sk. ”påtvingade kroppsliga ingrepp” från det allmänna. Det innebär att stat, myndighet, kommun eller region inte kan tvinga medborgare till vaccinering. Arbetstagare i offentlig sektor har därmed ett starkt grundlagsfäst skydd mot påtvingad vaccinering från arbetsgivarens sida. Även för privata arbetsgivare är möjligheten att ställa krav på vaccinering för arbetstagare begränsad. Vaccinering är trots allt som utgångspunkt frivillig och det finns inget stöd i lag för en arbetsgivare för att tvinga en arbetstagare till vaccinering. En privat arbetsgivare har dock större möjligheter än arbetsgivare i offentlig sektor att styra över vilka krav som kan ställas på arbetstagare, exempelvis vid nyrekrytering. Krav på vaccinering kan för privata arbetsgivare anses befogat, beroende på vilket syfte arbetsgivaren vill uppnå med kravet.

Krav på vaccinering och integritet

För arbetsgivare, som av olika skäl kan ha ett intresse av att både känna till huruvida arbetstagare är vaccinerade och försäkra sig om att de som befinner sig på arbetsplatsen är vaccinerade, kan ett flertal gränsdragningsproblem uppstå. En arbetsgivare kan visserligen tillfråga arbetstagare om de är vaccinerade eller inte, men huruvida en arbetstagare är vaccinerad eller inte är samtidigt att betrakta som en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen och en arbetsgivare behöver därmed stöd i lagen för att få behandla uppgiften om vaccinering och får därmed inte utan vidare exempelvis föra register på vilka arbetstagare som är vaccinerade.

Krav på vaccinering i anställning

Det kan i vissa fall finnas möjligheter för arbetsgivare inom ramen för arbetsledningsrätten att leda och fördela arbetet på så vis att arbetstagare som vägrar vaccinera sig kan omplaceras, eller till och med i slutändan bli föremål för uppsägning. Arbetsledningsrätten är ett starkt verktyg för arbetsgivare, som rätt använt kan innebära stora möjligheter för bolaget att styra över frågor som organisation, rekrytering och krav på arbetstagare i anställning. Vi på Arbetsrättsexperten kan hjälpa dig som är arbetsgivare att navigera rätt i det arbetsrättsliga regelverket och säkerställa att din verksamhet är organiserad på det sätt ni önskar och att arbetstagare uppfyller de krav som ni ställer i er verksamhet.

3314996-sergelstorg-stockholm
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren