Justitiepalatset i Bryssel

Övriga lagar

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Visselblåsarlagen

Den sk. visselblåsarlagen, som egentligen heter Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, är en lag vars syfte är att underlätta möjligheterna för arbetstagare att larma om allvarliga missförhållanden. Det är för arbetsgivaren förbjudet att vidta repressalier mot en anställd som har larmat om missförhållanden. Lagen gäller både inom den offentliga och privata sektorn samt omfattar inhyrd personal. Det som rapporteras ska vara av ett allmänintresse samtidigt som arbetstagaren inte får göras ansvarig får åsidosättande av tystnadsplikten om det kan anses att arbetstagaren hade skälig anledning att anta att rapporteringen var nödvändig för att avslöja ett allvarligt missförhållande.

Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt

En arbetsgivare har i vissa fall rätt att göra avdrag på den anställdes lön genom kvittning i fall där arbetstagaren har en skuld hos arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt till kvittning är kraftigt begränsad och vid en otillåten kvittning riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig. Det finns två olika slag av kvittning. Tvungen kvittning utgör löneavdrag som görs utan att den anställda lämnar sitt samtycke medan frivillig kvittning sker när den anställde frivilligt godkänner löneavdraget. En anställd som har medgivit kvittning kan återkalla sitt medgivande när som helst. Detta följer av Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Generellt om kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och dess anställningsvillkor på arbetsplatsen. Kollektivavtal tecknas mellan en facklig organisation, enskild arbetsgivare eller arbetsgivarförbund och kan se olika ut beroende på bransch. I kollektivavtalet regleras viktig information som semester, uppsägning och lön. Fördelen med ett kollektivavtal är att det ger bättre villkor och tryggare arbetsvillkor. Varje arbetstagare behöver inte heller förhandla med arbetsgivaren om att få dessa villkor utan villkoren gäller alla arbetstagare på arbetsplatsen som har kollektivavtal.

Lag om skiljeförfarande 

Vid tvist brukar ett mål tas upp i en allmän domstol, men i vissa fall kan ett mål istället tas upp i en skiljenämnd, vilket regleras i Lag (1999:116) om skiljeförfarande. Skiljeförfarande är ett tillvägagångssätt att lösa tvister utanför de allmänna domstolarna. Skiljeförfarandet är ett snabbare och oftast en mer effektiv process än domstolsförfarandet. För att en tvist ska tas upp i en skiljedomstol krävs det ett avtal mellan parterna där parterna har kommit överens om att tvisten ska tas upp i skiljedomstol. Fördelen med ett skiljeförfarande är att parterna själva kan utse skiljedomarna och kan ta hänsyn till behovet av specialistkunskap.