13980562-business-people-walking-in-the-street

Lydnadsplikt

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Arbetstagarens lydnadsplikt

Vid ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare finns det en två huvudprestationer, dels en förpliktelse från arbetstagarens sida att utföra en bestämd arbetsprestation och dels för arbetsgivaren ska utge vederlag för den utföra prestationen. En arbetstagare som är anställd av en arbetsgivare har en arbetsskyldighet vilket innebär en skyldighet att utföra det arbete som arbetsgivaren tilldelar och beordrar arbetstagaren. Förpliktelserna uppkommer i samband med anställningsavtalets ingående mellan parterna. Arbetsgivaren har arbetsledningsrätt, en rätt att leda och fördela arbetet och arbetstagaren har en lydnadsplikt.

Hur långt sträcker sig lydnadsplikten och vad händer om man inte lyder arbetsgivarens order?

En arbetstagare har en långtgående arbetsskyldighet och lydnadsplikt. Om en arbetstagare motsätter sig de arbetsuppgifter som arbetsgivaren ger kan det betraktas som arbetsvägran. Arbetsvägran innebär att lydnadsplikten åsidosätts från arbetstagarens sida och ses som ett allvarligt brott mot anställningsavtalet och kan utgöra saklig grund för uppsägning eller laga grund för avsked. Vägran att utföra det av arbetsgivarens tilldelade arbetet kan även leda till utdömande av skadestånd.

När kan arbetsvägran vara tillåten?

Under vissa förutsättningar är arbetsvägran tillåten. Om arbetsgivaren beordrar en arbetsuppgift som faller utanför ramen för arbetsskyldigheten eller där arbetstagaren utsätts för fara för liv eller hälsa kan arbetstagaren motsätta sig den beordrade arbetsuppgiften. Arbetstagaren har även rätt att vägra åtlyda arbetsgivarens order om denna skulle innebära en överträdelse av lag, exempelvis om arbetsuppgifterna utgör brott eller strider mot god sed, dvs. omoraliska arbetsuppgifter.

Tolkningsföreträde för arbetstagarorganisation i vissa fall

Av 34 § medbestämmandelagen följer att om det uppstår en tvist i fråga om arbetsskyldighet mellan arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal, så gäller arbetstagarorganisationens inställning till dess att tvisten har prövats slutligen. Med andra ord kan arbetstagarorganisationen i vissa fall ges ett tolkningsföreträde avseende villkoren i kollektivavtalet, som kan innebära att arbetstagaren får rätt att vägra utföra en beordrad arbetsuppgift till dess att tvisten är löst, utan att laga grund för avsked och saklig grund för uppsägning kommer i fråga.

Affärsmans händer
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren