Hamn i solnedgång

LAS

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) gäller för arbetstagare både i allmän och enskild tjänst men det finns även de arbetstagare som undantas LAS, exempelvis arbetstagare som har en företagsledande- eller därmed jämförlig anställning. Lagen är semidispositiv vilket betyder att den kan inskränkas genom kollektivavtal. Om ett avtal ger sämre skydd eller rättigheter för arbetstagaren än vad LAS gör, anses avtalet var ogiltigt. Lagen är således en slags minsta rätt för arbetstagaren.

Enligt LAS är huvudregeln vid en anställning att anställningsformen är fast anställning, eller som lagen kallar det, tillsvidareanställning. En arbetstagare som har en tillsvidareanställning åtnjuter LAS fulla skydd. För att en arbetstagare ska kunna bli uppsagd enligt LAS krävs det saklig grund vilket kan ta form av arbetsbrist eller personliga skäl. Det är dock inte att ses som saklig grund om arbetsgivaren inte utrett möjligheten att omplacera arbetstagaren.

Om en arbetstagare ska bli uppsagd på grund av arbetsbrist gäller särskilda turordningsregler. Den som senast kom in på arbetsplatsen är den som måste sägas upp först vid en arbetsbristsituation. Detta förutsätter dock att den nyss anställda är placerad i den avdelning där arbetsbrist råder. Om en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist finns det även en företrädesrätt till återanställning. Skyddet för arbetstagaren att ha ett jobb är därför väldigt starkt.

Den mest ingripande åtgärd som kan vidtas gentemot en arbetstagare från arbetsgivarens sida enligt LAS är ett avsked. Det innebär ett direkt avslutande av anställningen utan någon uppsägningstid. Avsked ska endast användas i de mest flagranta fall och det ska röra sig om avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Det krävs därför väldigt mycket för att ett avsked ska vara giltigt.

I de fall en arbetsgivare agerat i strid med LAS, till exempel genom en felaktig uppsägning eller avsked, kan arbetstagaren ha rätt till skadestånd.

Affärsmans händer
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren