Högsta domstolens husfasad

Arbetsrätt§experten

Lagar

01

Sveriges ledande juristbyrå inom arbetsrätt

02

Specialister i avancerade förhandlingar

03

Tjänster för arbetsgivare och arbetstagare – i Sverige och utomlands

Arbetsrätten har en stark ställning i Sverige och det finns flera olika lagar som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den mest kända är Lag (1982:80) om anställningsskydd, även kallad LAS. Den reglerar förhållandet mellan enskild arbetstagare och arbetsgivare. Här finner du vilka regler som gäller vid uppsägning och avsked, men även vilka olika anställningsformer som finns.

I Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, även känd som medbestämmandelagen eller MBL, regleras förhållandet mellan fackförening och arbetsgivare. Här återfinns bland annat de bestämmelser om stridsåtgärder som fackföreningar kan vidta gentemot arbetsgivare. Medbestämmandelagen definierar även vad som är ett kollektivavtal, vilket är ett skriftligt avtal som reglerar lön och andra anställningsvillkor. Ett kollektivavtal sluts mellan en arbetstagarorganisation (ett fackförbund) och en arbetsgivarorganisation eller mellan arbetstagarorganisation och en enskild arbetsgivare. Medlemmarna i organisationerna blir då bundna av kollektivavtalet.

Arbetsmiljölagen finns för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö och förhindra att skador förekommer eller att arbetstagare blir sjuka av arbetet. Om arbetsgivaren bryter mot arbetsmiljöregler kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter gentemot arbetsgivaren.
Andra lagar på arbetsrättens område är Semesterlag (1977:480), även kallat semesterlagen, som reglerar arbetstagarens rätt till semester och Föräldraledighetslag (1995:584), även kallad föräldraledighetslagen, som reglerar föräldrars rätt att både ha föräldraledighet och även rätten till vård av barn.

Det finns olika sorter förbud mot repressalier på arbetsrättens område. Bland annat är det förbjudet att missgynna en arbetstagare på grund av föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen. Enligt den så kallade visselblåsarlagen förbjuds repressalier mot någon som slagit larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.

Om en arbetsgivare exempelvis har en motfordran gentemot en arbetstagare finns det möjlighet att kvitta fordran gentemot arbetstagarens lön. Kriterierna för när detta är tillåtet framgår av Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Man skriver på kontrakt
quote

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Arbetsrättsexperten och som tillhandahålls av Arbetsrättsexperten.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson
quote

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Arbetsrättsexperten, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Kristoffer Eriksson
quote

Arbetsrättsexperten är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.

Jur. Kand. Anna Lundgren